nr 33/ NO årgang 100 ISSN - PDF louboutin leiligheter

nr 33/ NO årgang 100 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"
 • Gunnar Borge
 • 1 år siden
 • Visninger:

Transkript

1 . nr 33/ årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POWERED BY BIONX POWERED BY BIONX EPS Energy and Propulsion System Inc, 455 Magna Drive, ONL4G7A9 AURORA, CA JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:9 Klasse:12 Energibehandlingssystem i form av en elektrisk motor, generator, elektronisk kretssystem og kontrollpanel, solgt som sett, for overvåking og kontroll av tilførsel av fremdriftsenergi for kjøretøyer tilpasset brukerens krav og for lading av et batteri. Kjøretøyer i form av sykler, drevet eller assistert av et energibehandlingssystem i form av en elektrisk motor, generator, elektronisk kretssystem og kontrollpanel for overvåking og kontroll av tilførsel av fremdriftsenergi tilpasset brukerens krav og for lading av et batteri; bevegelseshjelpemidler nødvendig for personer med handikap grunnet alderdom, ulykke eller sykdom i form av scootere; elektriske rullestoler; fritidskjøretøyer i form av snøscootere, personlige vannfartøyer, båter, terrengkjøretøyer, lette og ultralette fly, motorsykler, motorscootere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DiaGraphIT DiaGraphIT DiaGraphIT AS, Postboks 1873 Gimlemoen, 4638 KRISTIANSAND, Fossner Advokatfirma AS, Kjøita 42, 4630 KRISTIANSAND S, Klasse:9 Programvarer, dataprogrammer herunder nedlastbare og innregistrerte på databærere, databærere herunder optiske, databehandlingsapparater- og innretninger, observasjonsinstrumenter, redskaper og instrumenter for måling og analyse, skjermbildedata innregistert på dataprogrammer. Klasse:42 Utvikling av dataprogrammer, programmering for datamaskiner og apparater, vedlikehold av dataprogrammer og software, forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann, installasjon av dataprogrammer, konsulenttjenester innen dataprogramvare, konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media og omvendt, ikke fysisk konvertering av dataprogrammer og data, kopiering av dataprogrammer, utleie av dataprogrammer, kalibreringstjenester. Klasse:44 Medisinske analyser relatert til behandling av mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YOSEMITE ROAD YOSEMITE ROAD The Wine Group LLC, 4596 South Tracy Boulevard, CA95377 TRACY, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:33 Vin 3

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mini OREO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OREO (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Kraft Foods Global Brands LLC, Three Lakes Drive, IL60093 RTHFIELD, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kjeks, kjeksvarer, småkaker, smørbrødkjeks. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Kraft Foods Global Brands LLC, Three Lakes Drive, IL60093 RTHFIELD, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kjeks, kjeksvarer, småkaker, smørbrødkjeks. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ad Optimizer powering your ads (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Ad Optimizer Mobile AS, Rådhusgata 11, 3211 SANDEFJORD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Telefonapparater; trådløse telefoner; mobiltelefoner; bildetelefoner; telefonsendeapparater; telefonkabler; telefaksapparater; interkommunikasjonsapparater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer software; utviklingsverktøy for annonsering og kommunikasjon via internett og andre kommunikasjonsnettverk, herunder via mobiltelefoner; program for annonsering og kommunikasjon via internett og andre kommunikasjonsnettverk, herunder via mobiltelefoner; program for gjenfinning av data; databehandlingsutstyr og software for onlinetjenester for annonsering via internett og andre kommunikasjonsnettverk; software som muliggjør opplasting, sending, fremvisning, avbilding, deling og blogging av bilder, lyd, film, elektroniske media eller annen informasjon via internett eller andre kommunikasjonsnettverk, herunder via mobiltelefoner; elektroniske oppslagstavler; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater til måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetkort; smartkort; magnetiske databærere; optiske databærere; elektroniske lommeoversettere; elektroniske penner; elektroniske publikasjoner; CD-spiller; CD-plater; DVD-spiller; DVD-plater; kassettspiller; disketter; diskettstasjoner; filmer; fiberoptiske kabler; elektriske kabler; koaksialkabler; fjernstyringsapparater; forsterkere; hologrammer; hodetelefoner; høyttalere; identitetskort; integrerte kretser; lysbilder; mikroprocessorer; modemer; printere; telekopieringsmaskiner. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; fremskaffelse av klassifisert, ordnet, og sortert annonseringsplass via internett og andre kommunikasjonsnettverk, herunder via mobiltelefoner; promotering av andres varer og tjenester over internett og andre kommunikasjonsnettverk, herunder via mobiltelefoner; utsendelse og spredning av reklameannonser; publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; administrasjon av dataarkiver; fremskaffelse av online computerdatabaser og online søkbare databaser; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse:38 Telekommunikasjon; telefontjenester; meldetjenester; elektronisk postoverføring; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til computernettverk og andre kommunikasjonsnettverk; tilbydelse av overføringstjenester i relasjon til bruk av datainnretninger og mobile innretninger for annonseringsformål; tilbydelse av overføringstjenester i relasjon til bruk av datainnretninger og mobile innretninger for tilrettelegging av kampanjer, lotterier, konkurranser, underholdning, møter, samlinger, og interaktive diskusjoner og interaktiv informasjonsutveksling; dataassistert overføring av beskjeder, lyd, bilder, film, digitale media, samt informasjon; fremskaffelse av pratesteder (chat rooms) og elektroniske meldingstavler på internett og andre kommunikasjonsnettverk, herunder via mobiltelefoner; fremskaffelse av pratesteder og elektroniske meldingstavler for registrerte brukere med mulighet for overføring av meldinger, lyd, bilde, film, digitale media, samt informasjon; fremskaffelse av tilgang til databaser; radiokringkasting; satellittoverføring; fjernsynssendinger; kringkastingstjenester over internett eller andre kommunikasjonsnettverk for opplasting, overføring, fremvisning og fremføring av bilder, lyd, film, digitale media, og informasjon; muliggjøre tilgang til annonser, kampanjer, lotterier, konkurranser, underholdning, informasjon og meldinger via websider, online forum, pratesteder og blogger via internett eller andre kommunikasjonsnettverk, herunder via mobiltelefoner. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av konkurranser; organisering av lotterier; organisering av kulturelle arrangement; pengespillvirksomhet; showoppsetninger. Klasse:42 Computertjenester i form av tilbydelse av online web fasiliteter for andre for organisering og styring av online annonsering, kampanjer, konkurranser, lotterier, møter, samlinger, og interaktive diskusjoner og interaktiv informasjonsutveksling; computertjenester i form av spesialfremstilte websider for annonsering; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; industrielt design; design av computersystemer; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; utarbeidelse av dataprogrammer; installasjon av dataprogrammer; programmering for datamaskiner; opprettelse og vedlikehold av websider for andre. 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Twist 2.Lick 3.Dunk (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Kraft Foods Global Brands LLC, Three Lakes Drive, IL60093 RTHFIELD, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kjeks, kjeksvarer, småkaker, smørbrødkjeks. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRUE BLOOD TRUE BLOOD Home Box Office Inc, 1100 Avenue of the Americas, NY10036 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:16 Klasse:18 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Utvikling.org (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Utvikling.org AS, Vassebotvn 15, 4313 SANDNES, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:41 Opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av kurs og seminar. 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEER AVEC ØL AVEC BEER AVEC ØL AVEC Svein Tore Johannessen, Elvestien 8, 1604 FREDRIKSTAD, Klasse:16 Emballasje Klasse:21 Glass og glassvarer Klasse:35 Salg av glass og glassvarer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Miljøvarme VSEB AS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Miljøvarme VSEB AS, Postboks 7023, 3007 DRAMMEN, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:39 Transportvirksomhet; energidistribusjon; distribusjon av varme i form av varmt vann og annen energi. Klasse:40 Bearbeiding av materialer, energiproduksjon; produksjon av varme i form av varmt vann og annen energi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WRAP WRAP Fagerhults Belysning AB, HABO, SE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering og kontroll av elektrisitet; elektriske og elektroniske styresystem for elektrisk belysning. Klasse:11 Apparater for belysning, inklusive elektriske belysningsarmaturer for innomhus- og utenomhusbruk samt for privat, offentlig og industrielle miljø. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NAPHTOR NAPHTOR Naphtor AB, Kornhamnstorg 53, STOCKHOLM, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet vedrørende forsikring; utdannelsesvirksomhet vedrørende båtdesign. Klasse:42 Design av båter. 7

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAMSUNG BEAM SAMSUNG BEAM Samsung Electronics Co Ltd, 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KR Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:9 Mobiltelefoner; smarttelefoner; mp3 spillere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER -aktivitet og deltakelse (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FROSTS FROSTS Mora of Sweden AB, Box 407, MORA, SE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:7 Maskiner og maskinverktøy; motordrevne isborrer og deler og tilbehør til disse. Klasse:8 Knivsmedvarer, bestikk; hugg- og stikkvåpen; handdrevne isborrer og deler og tilbehør til disse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MORA ICE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Valnesfjord Helsesportssenter, Østerkløft, 8215 VALNESFJORD, Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS, Postboks 1503 Vika, 0117 OSLO, Klasse:41 Arrangering og ledelse av seminarer og kurs, fysisk trening, opplæringsvirksomhet, undervisning, utdanning. Klasse:42 Forskning og utvikling relatert til de nevnte tjenester i klassene 41, 43 og 44. Klasse:43 Formidling av midlertidig losji, utleie av værelser, restaurant- og kioskvirksomhet. Klasse:44 Arbeidsrettede rehabiliteringsstjenester, rehabiliteringstjenester, habiliteringstjenester, opptreningstjenester, fysioterapitjenester, rekonvalesenshjem, rekreasjonshjem, hvilehjem, klinikk, legebehandling. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Mora of Sweden AB, Box 407, MORA, SE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:7 Maskiner og maskinverktøy; motordrevne isborrer og deler og tilbehør til disse. Klasse:8 Handdrevne verktøy og handredskap; knivsmedvarer, bestikk; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner; handdrevne isborrer og deler og tilbehør til disse. 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MORAKNIV (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Mora of Sweden AB, Box 407, MORA, SE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:8 Handdrevne verktøy og handredskap; knivsmedvarer, bestikk; hugg- og stikkvåpen; barberkniver,-høvler og -maskiner; handdrevne isborrer og deler og tilbehør til disse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TESLA TESLA Nvidia Corp, 2701 San Tomas Expressway, CA95050 SANTA CLARA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Integrerte kretser; halvledere; datachipsett; mikroprosessorer; datasoftware; datasoftware for kjøring av integrerte kretser, halvledere, datachipsett og mikroprosessorer; elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, magasiner, nyhetsbrev og manualer vedrørende datahardware, integrerte kretser, halvledere, datachipsett og mikroprosessorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAI RAI RAI RAI Rai Rai Entertainment AS, Postboks 204, 7801 NAMSOS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pfizer (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XENERGY XENERGY Moeller Gebäudeautomation GmbH, Eugenia 1, 3943 SCHREMS, AT Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:9 Apparater og instrumenter for leding, fordeling, konvertering, lagring, overvåking og kontroll av elektrisitet, herunder utstyr og apparater for beskyttelse av personer og installasjoner mot skader av elektrisk strøm; elektriske, elektroniske og mekaniske bryteranlegg og overvåkingsapparater så vel som utstyr og komponenter av industriell og energi elektronikk, feilstrøm, linjemotor, overstrøm og installasjons-beskyttelsesutstyr og apparater så vel som sikringer, temperatur, tidsforsinkelse, overvåking og vernereleer, overspennings-beskyttelsesutstyr og - apparater, utstyr for strømtransformasjon, fjernkontrollerte AV/PÅ-brytere, lukningsutstyr, tidsbrytere, ikke for urverk, posisjons-, overvåkings- og overflatebrytere, taster, dimmere, aktuatorer, romovervåkere, sentralovervåkingsenheter, overvåkingsutstyr, innbygningsenheter (housings), utstyr for måling og visning av strøm (elektrisitet), fordelingsanlegg (switchgear railings), stikkontakter, programmerbare og individuelt påviselige overvåkingsutstyr, utstyr for radiooverføring av signaler, utstyr for dataoverføring, distribusjonstavler for montering av anordninger og apparater for beskyttelses-, fordelings-, overvåkings-, indikasjons-, måle- og reguleringsformål, skap for mottagelse av utstyr for dataoverføring. Klasse:11 Utstyr for regulering av oppvarmingsapparater. Klasse:37 Bygging, installasjon og reparasjon av elektriske og elektroniske systemer. Klasse:42 Designplanlegging og teknisk prosjektplanlegging av elektriske og elektroniske installasjoner; kvalitetsinspeksjon, nemlig inspeksjon og bekreftelse av elektriske og elektroniske utstyr og installasjoner. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Climb Inn RJUKAN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet CH /09 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja CLIMB INN AS, Våer 19, 3660 RJUKAN, Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; turisthytter; utleie av værelser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Vaskemidler, blekemidler og andre midler for klesvask og til bruk i husholdningen; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; tøymyknere; håndoppvaskmidler og midler for oppvaskmaskiner; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; pleiende preparater for kropp, hår, ansikt og hud; tannpussemidler; parfymerende preparater for tøyer, klær og luft. 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet CH /09 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MiljøTaxi Stavanger (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Vaskemidler, blekemidler og andre midler for klesvask og til bruk i husholdningen; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; tøymyknere; håndoppvaskmidler og midler for oppvaskmaskiner; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; pleiende preparater for kropp, hår, ansikt og hud; tannpussemidler; parfymerende preparater for tøyer, klær og luft. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja MiljøTaxi Stavanger AS, Hillevågsveien 14, 4016 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; drosjetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IGNITE IGNITE The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ønskelykt Ønskelykt Rune Rudi, Postboks 22 Vardåsen, 1399 ASKER, Klasse:13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. Klasse:16 Trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Maja EIENDOM AS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Maja Eiendom AS, Jarleveien 4, 7041 TRONDHEIM, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:36 Forretninger med fast eiendom; eiendomsomsetning; finansiell virksomhet vedrørende forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forpaktning og taksering av fast eiendom; utleie av eiendommer; utleie av leiligheter og kontorer; eiendomsmeglervirksomhet; informasjon og rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. Klasse:39 Utleie av lagerplass; utleie av garasjer og parkeringsplasser. Klasse:42 Planlegging og rådgivning vedrørende bygging; prosjektstudier (tekniske); arkitektvirksomhet. Klasse:45 Lisensiering av eiendomsrett. 13

14 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAPE PRIDE CAPE PRIDE INTERBRANDS RWAY AS, Postboks 162 Skøyen, 0212 OSLO, Klasse:32 Klasse:33 Ikke-alkoholholdige drikker; alkoholholdig øl; øl; pils, ikke-alkoholholdige cocktails; preparater til fremstilling av drikker. Alkoholholdige drikker (unntatt øl); aperitiffer; sider; vin (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PiezoWave (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei HP Inter Medical & Invest GmbH, Sihleggstrasse 23, 8832 WOLLERAU, CH Bjørg Johansen, Jeløgaten 10, 1531 MOSS, Klasse:3 Kosmetiske preparater, kosmetikk, krem og lotioner for hudpleie, rensemelk og såper, gel og eteriske oljer, hårfjerningsmidler, parfymer, hårvann og lotioner for hodebunnen, krem og lotioner for fotodynamisk behandling av hud. Klasse:44 Medisinske helsetjenester og kosmetiske hud-, hår- og kroppsbehandlinger, samt behandlinger av hodebunn, inklusiv hårimplantasjon og kosmetiske konsultasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DynaLaser (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei HP Inter Medical & Invest GmbH, Sihleggstrasse 23, 8832 WOLLERAU, CH Bjørg Johansen, Jeløgaten 10, 1531 MOSS, Klasse:3 Kosmetiske preparater, kosmetikk, krem og lotioner for hudpleie, rensemelk og såper, gel og eteriske oljer, hårfjerningsmidler, parfymer, hårvann og lotioner for hodebunnen, krem og lotioner for fotodynamisk behandling av hud. Klasse:10 Medisinsk- og hudpleie utstyr, innretninger og instrumenter for medisinske, kirurgiske, dermatologiske, fysikalske og odentologiske behandlinger og diagnose, herunder utstyr som avgir elektromagnetiske bølger, lydbølger og sjokkbølger, samt laser og lys utstyr for fotodynamisk terapi og diagnose. Klasse:44 Medisinske helsetjenester og kosmetiske hud-, hår- og kroppsbehandlinger, samt behandlinger av hodebunn, inklusiv hårimplantasjon og kosmetiske konsultasjoner. 14

15 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KIMBERLY-CLARK KIMBERLY-CLARK Kimberly-Clark Worldwide Inc, 401 North Lake Street, WI54956 NEENAH, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:10 Engangsprodukter for bruk i forbindelse med medisinske eller kirurgiske prosedyrer, nemlig engangsklær som blir brukt av enten pasienter eller medisinsk/kirurgisk personale for beskyttelse fra kontaminasjon eller infeksjon, engangsansiktsmasker, medisinske undersøkelseshansker, steriliseringsomslag, kirurgiske borddekkener, håndklær, kirurgiske fortrekk som er utformet for å beskytte pasientenes operasjonsområde mot kontaminasjon under operasjonen, og andre kirurgiske engangskomponenter solgt enkeltvis eller i kombinasjon som kirurgiske pakker for forskjellige typer operasjoner; medisinske innretninger, nemlig luftrørsventilerings-, puste- og sugeapparater, katetere, endotrakealtuber, fuktingsinnretninger, pusteventilatorer; innførere, ledevaiere, styreliner og låsemekanismer for luftrørsventileringsapparater, dilatatorer; sett inneholdende forannevnte medisinske innretninger, orale sugesystemer; orale sugekatetere; orale sugesensorer og -følere; orale suge katetersett inkludert sugehåndtak og -skaft, katetere, vattpinner, tamponger og børster; medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter; diagnostiske apparater for medisinske formål; katetere, rør, sonder, hylser for medisinske formål, medisinske innretninger for gastrologiske prosedyrer, lavprofile stomi måling gastrostomirør, -sonder og -hylser, lavprofile gastrostomirør, -sonder og -hylser, enteral matingsrør, -sonder og - hylser, medisinske innretninger, nemlig slanger og rør for administrering av næringstilskudd og medisiner, dreneringsrør, - sonder og -hylser og kapsler og lokk dertil; endoskopiske børster, håndtak, skaft, snarer, feller, svamper, uttreknings-, gjenervervingsog gjenfinningskurver og -kapsler, uttreknings-, gjenervervings- og gjenfinningskroker; nåler og sprøyter; suturer; skalpeller; klemmer; ledevaiere, styreliner og annet materiell og utstyr for posisjonering av medisinsk utstyr; kanyler; tappenåler og tappenålhylser; pinsetter, tenger; katetere, papillotomer; dentale biteklosser; medisinsk diagnostiske radioaktive tracerdetektorer, medisinsk diagnostiske detektorer for radioaktive tracere, medisinske infusjonsapparater nemlig infusjonsinnretninger, pumper og intravenøssett, katetere og deler og utstyr dertil; elektromagnetiske medisinsk diagnostiske bildeapparater; elektromedisinske rehabiliterende og smertestyringsprodukter for klinisk og hjemmebruk, nemlig elektriske nerve- og muskelstimulatorer, ultrasoniske stimulatorer, magnetterapi stimulatorer og laser terapi stimulatorer; elektroniske stimulatorer for nerver, hjerte, ben, muskler, ledd, bånd, sener; høyfrekvens elektromagnetiske terapiapparater; lavfrekvens elektriske terapi apparater, medisinske apparater, nemlig implanterbare porter og åpninger; medisinske elektroder; medisinske instrumenter for bruk i smertestyring; medisinske nåler og innførere; nervestimulatorapparater; følere og sensorer for medisinske formål; ultralyd diagnostiske apparater; ultralydfølere og -sensorer for medisinsk bruk; hudtetnings- og - forseglingsmasse; preparater for tetting, lukking og forsegling av huden, s ypthcaga. christian louboutin lenkkaritpesielt mot migrasjon av bakterier inn i en åpning i huden. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen poesia (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja ICA Norge AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 15

16 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OREON (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen fruitland (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja ICA Norge AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja ICA Norge AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/843,490 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DURABULL DURABULL PPG Industries Ohio Inc, 3800 West 143rd Street, OH44111 CLEVELAND, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:2 Sammensetninger/blandinger for overflatebehandling i form av maling for biler. 16

17 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet CA (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIONX BIONX EPS Energy and Propulsion System Inc, 455 Magna Drive, ONL4G7A9 AURORA, CA JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:6 Innlåsings- og lagringsstasjoner for kjøretøyer for bruk på land og i vannet og for elektriske kjøretøyer for bruk på land og i vannet; innlåsings- og lagringsstasjoner for sykler og elektriske sykler. Klasse:9 Energibehandlingssystem i form av en elektrisk motor, generator, elektronisk kretssystem og kontrollpanel, solgt som sett, for overvåking og kontroll av tilførsel av fremdriftsenergi for kjøretøyer tilpasset brukerens krav, og for lading av et batteri; ladestasjoner for kjøretøyer for bruk på land og i vannet og for elektriske kjøretøyer for bruk på land og i vannet; ladestasjoner for sykler og elektriske sykler. Klasse:12 Kjøretøy i form av sykler, drevet eller assistert av et energibehandlingssystem i form av en elektrisk motor, generator, elektronisk kretssystem og kontrollpanel, solgt som sett, for overvåking og kontroll av tilførsel av fremdriftsenergi for kjøretøyer tilpasset brukerens krav, og for lading av et batteri; fritidskjøretøyer i form av snøscootere, personlige vannfartøyer, båter, terrengkjøretøyer, lette og ultralette fly, motorsykler, motorscootere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Teres Medical Group AS, Karenslyst allé 2, 0278 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater og andre preparater for medisinsk bruk, hygieniske produkter for medisinsk formål. Klasse:10 Kirurgiske og medisinske apparater, instrumenter og artikler. Klasse:39 Ambulansetransport. Klasse:41 Klasse:42 Opplæringsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester, forskning og utvikling relatert dertil. Klasse:44 Medisinske tjenester, hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker. 17

18 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WALTER (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen vespucci (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja ICA Norge AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja ICA Norge AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen virtuosso (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja ICA Norge AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 18

19 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen softstar (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen just in keis (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja ICA Norge AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Keis AS, Bankveien 48, 1362 HOSLE, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:9 Refleksbrikker til personlig bruk for beskyttelse mot trafikkulykker; apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, herunder tyverialarmer, alarminstrumenter, alkomålere og alkometre; batteriladere; brannslukningsapparater. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning og kjøling, herunder kjøleapparater- og installasjoner, kjøleskap, fryseskap og lamper. Klasse:12 Tilbehør, deler og utstyr for kjøretøy, herunder lokk for bensintanker i kjøretøy, varetrekk for biler, skistativer for biler, vindusviskere Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet via postordre; nyhetsklipping; oppdatering av reklamedokumentasjon; reklame i fjernsyn; publisering av reklametjenester; radioreklame og annonsering; reklamebyråer; reklamemateriale; reklameoppslag; reklametekst; reklamevirksomhet; skriving av reklametekster 19

20 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen wp white planet (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Skigutane AS, Tvildemoen, Postboks 88, 5701 VOSS, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Parfymevarer; kosmetikk; såper; deodoranter for personlig bruk; kosmetiske kremer; sjampo; solbeskyttende midler; toalettpreparater og - produkter. Klasse:9 Briller; brilleglass; brilleinnfatninger; briller for sport; beskyttelseshjelmer; hjelmer til bruk i sport; lommeradioer. Klasse:18 Reisebager; reisevesker; skolevesker; strandvesker; håndvesker; kofferter; reisekofferter; trillebager; ryggsekker; sekker for fjellklatrere; tursekker; lommebøker, paraplyer. Klasse:25 Klær; skjerf, fottøy; hodeplagg; undertøy; hansker; sandaler; skistøvler. Klasse:28 Gymnastikk- og sportsartikler; ski; skiposer; skibindinger. Klasse:35 Salg av parfymevarer, kosmetikk, såper, deodoranter for personlig bruk, kosmetiske kremer, sjampo, solbeskyttende midler, toalettpreparater og - produkter, briller, brilleglass, brilleinnfatninger, briller for sport, beskyttelseshjelmer, hjelmer til bruk i sport, lommeradioer, reisevesker, skolevesker, strandvesker, håndvesker, kofferter, reisekofferter, trillebager, ryggsekker, sekker for fjellklatrere, tursekker, lommebøker, paraplyer, klær, skjerf, fottøy, hodeplagg, undertøy, hansker, sandaler, skistøvler, gymnastikk- og sportsartikler, ski, skiposer, skibindinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen cebrum cebrum SHIPMASTER AS, Serviceboks 9, 6025 ÅLESUND, Thorbjørn Krogen, Borgundvegen 231C, 6008 ÅLESUND, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SOL SAMMEN OM LIVSSTIL (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Blå bakgrunn med gul tekst, hvor første og siste bokstav i setningen er forstørret og med en gul sol som hviler midtstilt på teksten. Litt av solens nedre del er kappet horisontalt der den hviler på teksten. (591) Merket er i farger: Ja Mette Bryn Larsen, Alveveien 41, 4812 KONGSHAVN, Klasse:41 Kursvirksomhet, fysisk trening. 20

21 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTUNIV INTUNIV Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd, 5 Riverwalk, Citiwest Business Campus DUBLIN 24, IE JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av sykdommer i sentralnervesystemet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NACRE NACRE AboBelo DA, Haakonsvei 5, 1450 NESODDTANGEN, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:28 Sportsartikler ikke inkludert i andre klasser; fiskeredskaper; fiskekroker; kunstige fluer for fiske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Louboutin (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NACRE NA-COMPOSITE REINFORCEMENT (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Christian Louboutin, 1 rue Volney, PARIS, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:25 Sko (unntatt ortopedisk sko). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei AboBelo DA, Haakonsvei 5, 1450 NESODDTANGEN, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:28 Sportsartikler ikke inkludert i andre klasser; fiskeredskaper; fiskekroker; kunstige fluer for fiske. 21

22 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pandoras Eske Pandoras Eske Skjønhaug Søm & Design Madeleine Skjønhaug, Veslefrikk 4, 3055 KROKSTADELVA, Klasse:20 Klasse:24 Klasse:28 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TIFFANY TESORO TIFFANY TESORO Tiffany and Co, 727 Fifth Avenue, NY10022 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:14 Klasse:16 Klasse:18 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; armbåndsur; kronometere; lommeur. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norsk Gassenter (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Norsk Gassenter logo: Farge "ring" C27, M100, Y70, K0 - Farge "firkant" C43, M0, Y34, K38 - Farge skrift C0, M0, Y0, K100 (591) Merket er i farger: Ja Teknologisk Institutt, Postboks 2608 St. Hanshaugen, 0131 OSLO, Klasse:1 Aerosoler. Beskyttelsesgass for sveising. Gass i fast form for industriell bruk. Klasse:4 Gassoppblandede drivstoffer. Belysningsgass. Forbrenningsgass. Generatorgass. Gass i fast form [brennstoffer]. Gassolje. Lysgass. Klasse:11 Armer for gassbrennere. Gassbrennere. Friksjonstennere for gass. Regulerings- og sikkerhetstilbehør for gassapparater. Gassfyrte kjeler. Gassgenerator [innstallasjoner]. Gasslamper. Gassrensere [deler av gassanlegg]. Regulerings- og sikkerhetstilbehør for gassrørledninger. Oppvarmingsapparater for fast og flytende brensel eller gass. Reguleringsanordninger for gassapparater og gassledninger. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet inkl. utstillinger; Eksaminasjonsvirksomhet. Instruksjon [opplæring]. Organisering og ledelse av konferanser, kongresser og seminarer. Praktisk opplæring [ved demonstrasjon]. Organisering av utstillinger for utdannelsesformål. Klasse:42 Konsulenttjenester innenfor gassindustrien. 22

Vise mer
Like dokumenter

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925


louboutin på salg
christelijke louboutin zwarte pompen
louboutin pisos cristianos

senjacamping.no Senjacamping.nosimilar sites

senja camping - idyllisk ferie på senja - ferie, hytter, fiske, jakt

senja camping ble etablert i 1987 og har hytter med god standard. vi forsøker å skape en ferieplass for barnefamilier, og har derfor satset på å skape miljø og aktiviteter for barn og voksne.vi har et utendørs oppvarmet bassenganlegg med rutsjebane. det finnes også flere husdyrarter inne på plassen. i tillegg til robåter har vi også sykkelbåt og kano til utleie. egen bål og grillplass finner du også på anlegget. Språk: N/A

Kategorier: Recreation And Hobbies > Outdoors
Tagger: camping ferie aktiviteter christian louboutin fiske
  • AD
  • 1
   .::rutetabeller - rutetabeller.net::.

   rutetabeller for aktuelle strekninger og selskaper i norge. dette gjelder etterhvert for mange ruteg�ende transportmidler.

  • 2
   bilder fra troms

  • 3
   inord.net - startsider i nord og s�r

   inord.net er en katalogtjenesten som gir deg starten til flere lokale websteder b�de i nord og i s�r og oppslagsverk som f.eks. e-postkatalogen.no. her finner du ogs� websteder som omhandler f.eks. bil og mat.

  • 4
   ruijan kaiku

   Norjan suomalaisten ja kveenien lehden kirjoituksia suomeksi ja norjaksi.

  • 5
   Visveg

   Route Planner for Norway. [may not work in all browsers]

  • 6
   www.ryggsekk.net

   tu rbok fra jan hugo & ryggsekk.net. pr september 2013 er det solgt ca 4000 (av 5000) bøker solgt.

  • 7
   Adaptive II - KystInfo

   Viser sjøkart, landkart, satellittbilde og ortofoto for hele Norge.

  • 8
   Siste nytt · Nye Troms

   Lokalavisa for Bardu, Målselv og Balsfjord

  • 9
   .::bussruter - bussrute.com::.

   bussruter for utvalgte byer og strekninger i norge. her finner du lenker til bussruter for oslo, bergen, trondheim, stavanger...

  • 10
   .:: nord-troms portalen - startside for nord-troms ::.

   nord-troms portalen - startside for nord-troms

  • AD
  • 11
   sor� camping - forside

   sor� camping er en 3 stjernet campingplads, som ligger i natursk�nne omgivelser direkte ned til pedersborg s�, og kun 1 km til centrum af sor� by.

  • 12
   Google Maps

   Karten anzeigen und lokale Firmen im Internet suchen.

  • 13

  • 14
   : hytteutleie - båtutleige - fiske -marinaoppstillingsplassar for telt ogcampingvognerstrandpromenade med gruslagtbubilparkering butikk og kafe åpen i høgsesong

   Hytteutleie - Båtutleige - Fiske - Marina

  • 15
   sukken-camping ørje overnatting hytter caravan bobil telt fiske turområde

   sukken camping ligger i fredelige og naturskjønne omgivelser bare 10 km fra svenskegrensen. fiske, padling, ridning, grenseshopping eller utforsk gamle fort og festninger fra unionsstriden.

  • 16
   furuhaugli turisthytter - furuhaugli turisthytter | hytter og camping p� dovrefjell

   furuhaugli turisthytter, furuhaugli turisthytter med tradisjoner for overnatting og bevertning siden 1930. furuhaugli ligger lunt til p� dovrefjell 1007 meter over havet med omgivelser for flotte naturopplevelser og aktiviteter.

  • 17
   savalbete - lian hytter

   savalbete -selskpaslokaler i eksklusiver omgivelser! i nordenden av savalen g�r en krokete vei til savalbete. "bete" skreddersyr selskaper og aktiviteter som inkluderer b�de mat og musikk for ditt selskap. trenger du skyss st�r hestene klare...

  • 18
   forsiden

   joomla! - the dynamic portal engine and content management system

  • 19
   velkommen til morvigsanden camping og hytter!

   morvigsanden.no

  • 20
   velkommen til hunderfossen camping - kun 10 min fra lillehammer sentrum! | forsiden

   hunderfossen camping er en 3 stjerners camping n�r hafjell og lillehammer. ligger ogs� i g�avstand til hunderfossen familiepark

  • 21
   holman camping

   Holman Camping, Rollag ved Lågen, tlf 98091905

  • 22
   leksvik bygdealmenning - fiskekort og hyttetomter i leksvik kommune, nord-trøndelag

   leksvik bygdealmenning er en privat eiendom beliggende i leksvik kommune, nord-trøndelag, som eies av ca 200 jordbrukere i leksvik hovedsogn.

  • 23
   yttervik camping as

   yttervik camping - din campingplass i mo i rana!

  • 24
   aurstad camping

   velkommen til aurstad hytter og camping aurstad hytter camping austefjord hytter sengeplasser campingvogner campingbiler telt båtutleige ...

  • 25
   hjem

   namsskogan fjellstyre. jakt-fiske og friluftsliv i namsskogan kommune

  • 26
   smegarden - smegarden - norsk

     Smegarden Camping tilbyr plass for campingvogn, bobil og telt, samt utleie av campinghytter.  Vi har ledige sesong og helårsplasser for...

  • 27
   camping, hytter og telt overnatning i smukke omgivelser. campinghytter i østjylland / hou strandcamping

   Velkommen til Hou Strandcamping - én af Østjyllands absolut hyggeligste campingpladser.

  • 28
   lonin gård & camping

   lonin gård & camping, jakt - fiske - friluftsliv. overnatting hus/hytter. trådløst nett. wifi.

  • 29
   utvika camping- velkommen til utvika camping - barnevennlig camping med idyllisk beliggenhet ved tyrifjorden

   utvika camping ble anlagt i 1990, og ligger langs gamle e-16 sørvendt til ved østsiden av tyrifjorden, kun 35 minutter med bil fra oslo. vi har hytter og campingvogner til utleie, sesongplasser og turistplasser. kafé, kiosk, lekeplass, badestrand, båtutleie og kanoutleie. utvika camping ligger i hole kommune i buskerud fylke, kun 35 minutter fra oslo. vi har hytteutleie, båt og kano utleie.

  • 30
   granmo camping

   nettside for granmo camping

  • 31
   søndre hurum jeger og fiskerforening

   Leseren har ikke støtte for innebygde rammer, eller er konfigurert til ikke å vise innebygde rammer.

  • 32
   velkommen tilpluscamp bud campingtelefon 47 71 2610 23/ mobil 47 97 70 05 44bud@pluscamp.no

   Velkommen til PlusCamp Bud Camping

  • 33
   skogli camping

   velkommen til skogli camping ved foten av rondane! fine fiske og jakt muligheter med idylliske rondane som bakgrunn.

  • 34
   hovedside - nordtro as

   attføringsbedriften nordtro as. nordtro as har lansert ny nettbutikk. .

  • 35
    

   Hvor finner du oss?

  • 36
    

   l-fossum.no

  • 37
   hjem

   nettside for kongeparken camping på ålgård i rogaland. familievennlig camping like ved kongeparken.

  • 38
   velkommen

   venabygdsfjellet er fjellpartiet mellom gudbrandsdalen og østerdalen. området benevnes som” inngangspartiet til rondane fra sør”. med 20 flotte og velutstyrte hytter i alle kategorier fra 2 til 40 sengeplasser, håper vi å ha ei hytte som passer til deg og dine behov. felles for hyttene er at ligger midt i norges flotteste turterreng. alle våre hytter ligger tett inntil løypenettet.

  • 39
   nothaugen - camping, hytter og fiske

   nothaugen fiskecamping

  • 40
   fiske og familiepark | fiske s�er | campingplads | ringk�bing - fiske- og familiepark aps

   velkommen til fiske og familiepark. familiepark west er stedet for g�ster, der �nsker en hyggelig tid med masse af oplevelser. vi byder bl.a. p� fremragende fiske s�er, campingplads og meget mere i ringk�bing

Senjacamping.no Lignende Sider ved TrafikkSenjacamping.no Lignende Sider etter Besøk

folk som besøkte Senjacamping.no besøkte også:

 • hamnisenja.no

  hamnisenja.no hamnisenja.no

  Hamn i Senja - Hamn i Senja

  Et idyllisk og maritimt fiskevær som ble etablert som handelssted allerede på 1880- tallet. Hamn i Senja tilbyr overnatting i leiligheter og rom.

  View Similar Sites

Senjacamping.no Lignende Sider etter Søk:

nettsteder som får trafikk fra de samme søkeordene som Senjacamping.no:

Senjacamping.no Lignende Sider etter Emne

se toppsider for de mest relevante emnene fra Senjacamping.no:

'camping'
see top sites for this topic
  
 • thenorthface.com

  thenorthface.com thenorthface.com

  Free Ground shipping on all orders. For more than 40 years, The North Face® has made activewear and outdoor sports gear that exceeds your expectations. Athlete Tested, Expedition Proven.
  View Similar Sites
 • cabelas.com

  cabelas.com cabelas.com

  Quality Hunting, Fishing, Camping and Outdoor Gear at competitive prices.
  View Similar Sites
 • rei.com

  rei.com rei.com

  From backpacking to cycling to staying in shape and more, outfit your outdoor activities with the latest gear, clothing & footwear at REI.
  View Similar Sites
 • backcountry.com

  backcountry.com backcountry.com

  FREE 2 DAY SHIPPING - Find the foremost selection of The North Face, Patagonia, Mountain Hardwear, Arcteryx & Marmot outdoor gear & apparel on Backcountry.com.
  View Similar Sites
'ferie'
see top sites for this topic
  
 • maps.google.dk

  maps.google.dk maps.google.dk

  Se kort og find lokale virksomheder på internettet.
  View Similar Sites
 • folkeferie.dk

  folkeferie.dk folkeferie.dk

  Ferie på Malta, varme charterrejser, storbyferie, spændende krydstogter, kør-selv ferie i Europa, Disneyland Paris, rundrejser OG ferie i Danmark. Få de bedste ferier med FolkeFerie.dk!
  View Similar Sites
 • radio5.com.pl